การอบรมปฏิบัติการ การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ โดยใช้เครื่องมือ Google for Education

โรงเรียนกันตังพิทยากร จัดการอบรมปฏิบัติการ โครงการพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ โดยใช้เครื่องมือ Google for Education ระหว่างวันที่ ๕-๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ณ ห้อง)กิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนกันตังพิทยากร