รับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนกันตังพิทยากร รับนักเรียนห้องเรียนปกติ ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 3-12 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00-16.00 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

# สมัครด้วยตนเองที่โรงเรียนกันตังพิทยากร

# นักเรียนที่แจ้งความประสงค์ทางเว็บไซต์ไว้เเล้ว ให้มาเขียนใบสมัคร ยื่นหลักฐานการสมัคร พร้อมชำระเงินบำรุงการศึกษา

หมายเหตุ ขอความร่วมมือนักเรียนและผู้ปกครองทุกท่านสวมใส่หน้ากากนามัย และปฏิบัติอย่างเคร่งครัด