การจัดส่งเอกสารหลักฐานทางการศึกษา ม.3 และม.6

โรงเรียนกันตังพิทยากร ได้ดำเนินการจัดส่งเอกสารหลักฐานทางการศึกษา ม.3 และ ม.6 ทางไปรษณีย์ เรียบร้อยแล้ว (หากนักเรียนคนใดไม่ได้รับเอกสารให้มาติดต่องานทะเบียน ในวันและเวลาราชการ)