จัดซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนกันตังพิทยากร มีความประสงค์สอบราคาการจัดซื้อหนังสือเรียน ตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563 ยื่นเอกสารภายในวันที่ 13 เมษายน 2563 (สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่งานพัสดุ โรงเรียนกันตังพิทยากร โทร 075-251100)