ประกาศปิดบริการสถานที่ โรงเรียนกันตังพิทยากร

โรงเรียนกันตังพิทยากร ขอปิดการให้บริการสถานที่ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด 2019) ของจังหวัดตรัง

Read more