ขอแสดงความยินดี

โรงเรียนกันตังพิทยากร ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายสุทธิภัทร ประสิทธิ์เสริฐ นักเรียนชั้น ม.3/1 สอบ O-Net วิชาคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 ได้ 100 คะแนนเต็ม