ประกาศยกเลิกการมารับเอกสาร และหลักฐานการจบการศึกษา

แจ้งนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนกันตังพิทยากร ขอยกเลิกการมารับเอกสารหลักฐานการจบการศึกษา ในวันที่ 2-3 เมษายน 2563