การพัฒนาความสามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์ รายวิชาภาษาไทย 4 (ท22102) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้เทคนิคการตั้งคำถามร่วมกับผังความคิด

ชื่อรายงาน              การพัฒนาความสามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์ รายวิชาภาษาไทย 4 (ท22102) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้เทคนิคการตั้งคำถามร่วมกับผังความคิด

ผู้รายงาน                นางสาวสุกัลญา หาบหา

ปีที่ศึกษา                2559

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ1) พัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาการอ่านเชิงวิเคราะห์ รายวิชาภาษาไทย 4 ( ท22102 ) โดยใช้เทคนิคการตั้งคำถามร่วมกับผังความคิด ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/802) ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของชุดกิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาการอ่านเชิงวิเคราะห์ รายวิชาภาษาไทย 4 (ท22102) โดยใช้เทคนิคการตั้งคำถามร่วมกับผังความคิด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 23) เปรียบเทียบความสามารถในอ่านเชิงวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาการอ่านเชิงวิเคราะห์ รายวิชาภาษาไทย 4 (ท22102) โดยใช้เทคนิคการตั้งคำถามร่วมกับผังความคิด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้พัฒนา การอ่านเชิงวิเคราะห์ รายวิชาภาษาไทย 4 ( ท22102 ) โดยใช้เทคนิคการตั้งคำถามร่วมกับผังความคิด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 โรงเรียนกันตังพิทยากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จำนวน 7 ห้องเรียน รวมจำนวนนักเรียน 218 คน กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 โรงเรียนกันตังพิทยากร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จำนวน 1 ห้องเรียน มีจำนวนนักเรียน 32 คน ซึ่งได้จากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) ดำเนินการศึกษาโดยใช้รูปแบบการวิจัยเชิงทดลองแบบกลุ่มเดี่ยวสอบก่อนและสอบหลัง ใช้เวลาในการศึกษา 7 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 ชั่วโมง รวม 21 ชั่วโมง เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ 1) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาการอ่านเชิงวิเคราะห์ รายวิชาภาษาไทย 4 ( ท22102 ) โดยใช้เทคนิคการตั้งคำถามร่วมกับผังความคิด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 7 ชุด คือ ชุดที่ 1 นิทานเพลินใจ ชุดที่ 2 ใส่ใจข่าวสาร ชุดที่ 3 สำราญกับบทเพลง ชุดที่ 4 ครื้นเครงเรื่องสั้น ชุดที่ 5 รู้ทันโฆษณา ชุดที่ 6 ศึกษาบทความ และ ชุดที่ 7 คิดตามบทสนทนา 2) แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา ภาษาไทย 4 ( ท22102 ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 21 แผน 3) แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์แบบเลือกตอบ ชนิด 4 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ และ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาการอ่านเชิงวิเคราะห์ รายวิชาภาษาไทย 4 ( ท22102 ) โดยใช้เทคนิคการตั้งคำถามร่วมกับผังความคิด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 1 ฉบับ ค่าสถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละ ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา และการทดสอบค่าที

ผลการศึกษา พบว่า
1) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาการอ่านเชิงวิเคราะห์ รายวิชาภาษาไทย 4 (ท 22102) โดยใช้เทคนิคการตั้งคำถามร่วมกับผังความคิด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ทุกชุดมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ คือ 80/80 คือ ชุดที่ 1 นิทานเพลินใจ มีประสิทธิภาพเท่ากับ 84.51/84.80 ชุดที่ 2 ใส่ใจข่าวสาร มีประสิทธิภาพเท่ากับ 85.58/84 ชุดที่ 3 สำราญกับบทเพลง มีประสิทธิภาพเท่ากับ 84.45/84.11 ชุดที่ 4 ครื้นเครงเรื่องสั้น มีประสิทธิภาพเท่ากับ 87.05/85.47 ชุดที่ 5 รู้ทันโฆษณา มีประสิทธิภาพเท่ากับ 85.55/84.21 ชุดที่ 6 ศึกษาบทความ มีประสิทธิภาพเท่ากับ 86.68/86.13 และ ชุดที่ 7 คิดตามบทสนทนา มีประสิทธิภาพเท่ากับ 84.71/84.03
2) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้พัฒนา การอ่าน เชิงวิเคราะห์ รายวิชาภาษาไทย 4 ( ท22102 ) โดยใช้เทคนิคการตั้งคำถามร่วมกับผังความคิด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2มีค่าดัชนีประสิทธิผล 0.6589
3) นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาการอ่านเชิงวิเคราะห์ รายวิชาภาษาไทย 4 ( ท22102 ) โดยใช้เทคนิคการตั้งคำถามร่วมกับผังความคิด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีความสามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ 4) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาการอ่านเชิงวิเคราะห์ รายวิชาภาษาไทย 4 ( ท22102 ) โดยใช้เทคนิคการตั้งคำถามร่วมกับผังความคิด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 อยู่ในระดับมากที่สุด