รายงานผลการใช้ชุดการสอน เรื่อง ประวัติศาสตร์อาณาจักรอยุธยา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

Read more

การพัฒนาความสามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์ รายวิชาภาษาไทย 4 (ท22102) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้เทคนิคการตั้งคำถามร่วมกับผังความคิด

ชื่อรายงาน &nbs

Read more