ปัจฉิมนิเทศนักเรียน ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนกันตังพิทยากร จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 โดยผู้อำนวยการภิญโญ จินตนปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนกันตังพิทยากร ได้กล่าวให้โอวาทและมอบดอกไม้เพื่อเป็นการให้กำลังใจแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563