ปัจฉิมนิเทศนักเรียน ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนกันตังพิทยากร จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562

Read more