เรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างสนุกสนานไปกับ อพวช.

นักเรียนโรงเรียนกันตังพิทยากร เข้าร่วมกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์ เรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างสนุกสนานไปกับ อพวช. เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงเรียนห้วยยอด จังหวัดตรัง