รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมภาษาไทย เรื่อง เสียงในภาษาไทยเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้การเรียนแบบ Active Learning ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

เรื่อง        :  รายงานการพัฒนาชุดชุดกิจกรรมภาษาไทย เรื่อง เสียงในภาษาไทย เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้การเรียนแบบ Active Learning กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ชื่อผู้รายงาน  :  วิลาสินี เย็นใจ

ปีที่รายงาน    :  2560

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมภาษาไทย เรื่อง เสียงในภาษาไทย โดยใช้การเรียนแบบ Active Learning กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมภาษาไทย เรื่อง เสียงในภาษาไทย โดยใช้การเรียนแบบ Active Learning กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมภาษาไทย เรื่อง เสียงในภาษาไทย โดยใช้การเรียนแบบ Active Learning กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนกันตังพิทยากร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ที่ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling)ได้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1จำนวนนักเรียน 30 คน เครื่องมือที่ใช้การวิจัย ได้แก่ ชุดกิจกรรมภาษาไทย เรื่อง เสียงในภาษาไทย เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้การเรียนแบบ Active Learning กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แผนการจัดการเรียนรู้ชุดกิจกรรมภาษาไทย เรื่อง เสียงในภาษาไทย เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้การเรียนแบบ Active Learning แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เสียงในภาษาไทย และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมภาษาไทย เรื่อง เสียงในภาษาไทย เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้การเรียนแบบ Active Learning กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย () ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่าประสิทธิภาพ (E1 / E2) และการทดสอบค่าที (t-test)

ผลการรายงานพบว่า

1. ชุดกิจกรรมภาษาไทย เรื่อง เสียงในภาษาไทย เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้การเรียนแบบ Active Learning กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพ 82.87/83.56

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมภาษาไทย เรื่อง เสียงในภาษาไทย เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้การเรียนแบบ Active Learning กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ก่อนเรียนกับหลังเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .05

3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมภาษาไทย เรื่อง เสียงในภาษาไทย เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้การเรียนแบบ Active Learning กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 อยู่ในระดับมาก