ปัจฉิมนิเทศนักเรียน ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนกันตังพิทยากร จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562

Read more

รายงานผลการพัฒนาชุดแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ SQ4R เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

เรื่อง  &n

Read more

รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมภาษาไทย เรื่อง เสียงในภาษาไทยเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้การเรียนแบบ Active Learning ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

เรื่อง   

Read more