ค่ายรวมพลังกล้าแผ่นดิน ก้าวสู่ปีที่ ๑๕

ตัวแทนนักเรียนชมรมต้นกล้าอันดามัน โรงเรียนกันตังพิทยากร เข้าค่ายรวมพลังกล้าแผ่นดิน ก้าวสู่ปีที่ ๑๕ “ชุมชนคุณธรรม สานพลังกล้าแผ่นดิน สู่พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” และค่ายกล้านำ รุ่นที่ ๓๙ ณ ชุมชนคุณธรรม วัดต๊ำม่อน จังหวัดพะเยา และผู้บริหาร ครู เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ จากพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และกระทรวงวัฒนธรรม เมื่อวันที่ ๑๐ – ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓