คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

นายปิยะสวัสดิ์ จุฬาวิทยานุกูล

นายปิยะสวัสดิ์ จุฬาวิทยานุกูล

ประธานกรรมการ

นายปิยะสวัสดิ์ จุฬาวิทยานุกูล

ประธานกรรมการ

นายจรุวัฒน์ จิโรจน์มนตรี

นายจรุวัฒน์ จิโรจน์มนตรี

กรรมการ

นายจรุวัฒน์ จิโรจน์มนตรี

กรรมการ

นายคำนวณ หลีเสงี่ยม

นายคำนวณ หลีเสงี่ยม

กรรมการ

นายคำนวณ หลีเสงี่ยม

กรรมการ

นายทศพร หอมตระกูล

นายทศพร หอมตระกูล

กรรมการ

นายทศพร หอมตระกูล

กรรมการ

นายบุญรับ ศรีวิโรจน์

นายบุญรับ ศรีวิโรจน์

กรรมการ

นายบุญรับ ศรีวิโรจน์

กรรมการ

นางอาภาพรรณ บริบูรณ์

นางอาภาพรรณ บริบูรณ์

กรรมการ

นางอาภาพรรณ บริบูรณ์

กรรมการ

พระปลัดชนกพล อินทโชโต

พระปลัดชนกพล อินทโชโต

กรรมการ

พระปลัดชนกพล อินทโชโต

กรรมการ

นายวิสุทธิ์ ตั้งปอง

นายวิสุทธิ์ ตั้งปอง

กรรมการ

นายวิสุทธิ์ ตั้งปอง

กรรมการ

นางบุญศรี สองเมือง

นางบุญศรี สองเมือง

กรรมการ

นางบุญศรี สองเมือง

กรรมการ

นายสายชล ชลศิริ

นายสายชล ชลศิริ

กรรมการ

นายสายชล ชลศิริ

กรรมการ

ร.ต.อ.ปัญญา ไล่คง

ร.ต.อ.ปัญญา ไล่คง

กรรมการ

ร.ต.อ.ปัญญา ไล่คง

กรรมการ

นางใกล้รุ่ง เผ่าน้อย

นางใกล้รุ่ง เผ่าน้อย

กรรมการ

นางใกล้รุ่ง เผ่าน้อย

กรรมการ

นายยงยุทธ ปูขาว

นายยงยุทธ ปูขาว

กรรมการ

นายยงยุทธ ปูขาว

กรรมการ

นายสุพร พานิชกรณ์

นายสุพร พานิชกรณ์

กรรมการ

นายสุพร พานิชกรณ์

กรรมการ

นางฉวีวรรณ รักษ์แก้ว

นางฉวีวรรณ รักษ์แก้ว

กรรมการและเลขานุการ

นางฉวีวรรณ รักษ์แก้ว

กรรมการและเลขานุการ