ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนกันตังพิทยากร

ฝ่ายบริหาร
นางฉวีวรรณ รักษ์แก้ว

นางฉวีวรรณ รักษ์แก้ว

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางฉวีวรรณ รักษ์แก้ว

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายสุรเชษฐ สองรักษ์

นายสุรเชษฐ สองรักษ์

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

ฝ่ายบริหารงานวิชาการ และฝ่ายบริหารงาน

นายสุรเชษฐ สองรักษ์

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นายสุนทร เพ็ชร์พราว

นายสุนทร เพ็ชร์พราว

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ

นายสุนทร เพ็ชร์พราว

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวนัจญมีย์ ทะเลลึก

นางสาวนัจญมีย์ ทะเลลึก

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ

นางสาวนัจญมีย์ ทะเลลึก

รองผู้อำนวยการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
น.ส.วรารัตน์ บุปผา

น.ส.วรารัตน์ บุปผา

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

น.ส.วรารัตน์ บุปผา

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

น.ส.สุกัลญา หาบหา

น.ส.สุกัลญา หาบหา

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

น.ส.สุกัลญา หาบหา

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นางกัญญาภัค เสริมศักดิ์วรกุล

นางกัญญาภัค เสริมศักดิ์วรกุล

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางกัญญาภัค เสริมศักดิ์วรกุล

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวศิริพร พลสิน

นางสาวศิริพร พลสิน

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวศิริพร พลสิน

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

น.ส.กิ่งกาญจน์ ชูเวชะ

น.ส.กิ่งกาญจน์ ชูเวชะ

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

น.ส.กิ่งกาญจน์ ชูเวชะ

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

น.ส.ฟาติมะ ใบกอเด็ม

น.ส.ฟาติมะ ใบกอเด็ม

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

น.ส.ฟาติมะ ใบกอเด็ม

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวชุติกาญจน์ ทองโอเอี่ยม

นางสาวชุติกาญจน์ ทองโอเอี่ยม

ครู

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวชุติกาญจน์ ทองโอเอี่ยม

ครู

นายวชิรพงศ์ อนุรักษ์เพชรเทวา

นายวชิรพงศ์ อนุรักษ์เพชรเทวา

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นายวชิรพงศ์ อนุรักษ์เพชรเทวา

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นางสาวสายซอ จำเริญ

นางสาวสายซอ จำเริญ

ครูผู้ช่วย

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวสายซอ จำเริญ

ครูผู้ช่วย

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
นายปิยะวัฒน์ รักราวี

นายปิยะวัฒน์ รักราวี

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร

นายปิยะวัฒน์ รักราวี

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นายตะวัน เอี่ยมพงษา

นายตะวัน เอี่ยมพงษา

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายตะวัน เอี่ยมพงษา

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นางวิชชุดา เหล่าตระกูลงาม

นางวิชชุดา เหล่าตระกูลงาม

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางวิชชุดา เหล่าตระกูลงาม

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นางศิริรัตน์ ปูขาว

นางศิริรัตน์ ปูขาว

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางศิริรัตน์ ปูขาว

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นางพรรณี จันทร์โถ

นางพรรณี จันทร์โถ

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางพรรณี จันทร์โถ

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นางลักขณา ศรีพุทธคุณ

นางลักขณา ศรีพุทธคุณ

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางลักขณา ศรีพุทธคุณ

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นางปิยวรรณ จังเม่ง

นางปิยวรรณ จังเม่ง

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางปิยวรรณ จังเม่ง

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นางกิ่งแก้ว เอี่ยมพงษา

นางกิ่งแก้ว เอี่ยมพงษา

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางกิ่งแก้ว เอี่ยมพงษา

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นางชมพูเนกข์ อะโรคา

นางชมพูเนกข์ อะโรคา

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางชมพูเนกข์ อะโรคา

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นางปิยาภรณ์ รัตนแก้ว

นางปิยาภรณ์ รัตนแก้ว

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางปิยาภรณ์ รัตนแก้ว

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นายสมชาย ผลจรุง

นายสมชาย ผลจรุง

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายสมชาย ผลจรุง

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวสุดารัตน์ เพ็ชรคง

นางสาวสุดารัตน์ เพ็ชรคง

ครูผู้ช่วย

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวสุดารัตน์ เพ็ชรคง

ครูผู้ช่วย

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
น.ส.ประภาพรรณ ลีลาวัฒนาพงษ์

น.ส.ประภาพรรณ ลีลาวัฒนาพงษ์

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสต

น.ส.ประภาพรรณ ลีลาวัฒนาพงษ์

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นายยุทธวีร์ หวุ่นจันทร์

นายยุทธวีร์ หวุ่นจันทร์

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเท

นายยุทธวีร์ หวุ่นจันทร์

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นายมาณิตย์ คดีพิศาล

นายมาณิตย์ คดีพิศาล

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นายมาณิตย์ คดีพิศาล

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นางกรกต ลาวเพ็ชร์

นางกรกต ลาวเพ็ชร์

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นางกรกต ลาวเพ็ชร์

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นายพีระวัฒน์ วณิชชานนท์

นายพีระวัฒน์ วณิชชานนท์

ครู วิทยฐานะชำนาญการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นายพีระวัฒน์ วณิชชานนท์

ครู วิทยฐานะชำนาญการ

นางสาววีณา กิ่งเกาะยาว

นางสาววีณา กิ่งเกาะยาว

ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นางสาววีณา กิ่งเกาะยาว

ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

นางสาวทิพวรรณ ไชยบุญ

นางสาวทิพวรรณ ไชยบุญ

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นางสาวทิพวรรณ ไชยบุญ

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นางสาวมาซีเตาะ แวหามะ

นางสาวมาซีเตาะ แวหามะ

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นางสาวมาซีเตาะ แวหามะ

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นางพิมลรัตน์ เลื่องสกุลไพศาล

นางพิมลรัตน์ เลื่องสกุลไพศาล

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นางพิมลรัตน์ เลื่องสกุลไพศาล

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นางสาวนิชาภัทร คำทอง

นางสาวนิชาภัทร คำทอง

ครู

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นางสาวนิชาภัทร คำทอง

ครู

นายณฐกร อ่อนเกลี้ยง

นายณฐกร อ่อนเกลี้ยง

พนักงานราชการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นายณฐกร อ่อนเกลี้ยง

พนักงานราชการ

นางสาวสุวนันท์ คงแก้ว

นางสาวสุวนันท์ คงแก้ว

ครูผู้ช่วย

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นางสาวสุวนันท์ คงแก้ว

ครูผู้ช่วย

นายปรียะวัฒ เลิศภูวิวัฒน์

นายปรียะวัฒ เลิศภูวิวัฒน์

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเท

นายปรียะวัฒ เลิศภูวิวัฒน์

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นางเสาวนี ชัยทอง

นางเสาวนี ชัยทอง

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเท

นางเสาวนี ชัยทอง

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นายตุลชัย สะกัญญา

นายตุลชัย สะกัญญา

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเท

นายตุลชัย สะกัญญา

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นายวิเชษฐ์ พุทธิรัตน์

นายวิเชษฐ์ พุทธิรัตน์

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเท

นายวิเชษฐ์ พุทธิรัตน์

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นางสาวเกศศิรัชฎ์ ศรีทรสุทธิ์

นางสาวเกศศิรัชฎ์ ศรีทรสุทธิ์

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเท

นางสาวเกศศิรัชฎ์ ศรีทรสุทธิ์

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นางแก้วตา จินตาแก้ว

นางแก้วตา จินตาแก้ว

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษ

นางแก้วตา จินตาแก้ว

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นางขวัญยิหวา แหลมเกาะ

นางขวัญยิหวา แหลมเกาะ

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา แ

นางขวัญยิหวา แหลมเกาะ

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นางปภาภัทร ก๊กแก้ว

นางปภาภัทร ก๊กแก้ว

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา แ

นางปภาภัทร ก๊กแก้ว

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นางสาวสุนิสา อุดมศักดิ์

นางสาวสุนิสา อุดมศักดิ์

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา แ

นางสาวสุนิสา อุดมศักดิ์

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นางพนิดา ชัยเสนีย์

นางพนิดา ชัยเสนีย์

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา แ

นางพนิดา ชัยเสนีย์

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นางสาวณัฐณิชา จันทร์ย่อง

นางสาวณัฐณิชา จันทร์ย่อง

ครู

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา แ

นางสาวณัฐณิชา จันทร์ย่อง

ครู

นางสาวกมลรัตน์ แก้วประชุม

นางสาวกมลรัตน์ แก้วประชุม

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา แ

นางสาวกมลรัตน์ แก้วประชุม

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นางสาวมนนภัส ชูขาว

นางสาวมนนภัส ชูขาว

ครูผู้ช่วย

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา แ

นางสาวมนนภัส ชูขาว

ครูผู้ช่วย

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
นายวิสุทธิ์ จันทร์โถ

นายวิสุทธิ์ จันทร์โถ

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึก

นายวิสุทธิ์ จันทร์โถ

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นายศรัญญู มณีรัตนวรกุล

นายศรัญญู มณีรัตนวรกุล

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึก

นายศรัญญู มณีรัตนวรกุล

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นายคริษฐ์ โล่ปัญญา

นายคริษฐ์ โล่ปัญญา

ครู

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึก

นายคริษฐ์ โล่ปัญญา

ครู

นางกัลยรัตน์ ฤทธิเดช

นางกัลยรัตน์ ฤทธิเดช

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึก

นางกัลยรัตน์ ฤทธิเดช

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นายนัสรัง ฮิบบราเฮง

นายนัสรัง ฮิบบราเฮง

ครูอัตราจ้าง

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึก

นายนัสรัง ฮิบบราเฮง

ครูอัตราจ้าง

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
นางสาวปิยะธิดา จันทพันธ์

นางสาวปิยะธิดา จันทพันธ์

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวปิยะธิดา จันทพันธ์

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นายธนดล ชิดโพธิ์

นายธนดล ชิดโพธิ์

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายธนดล ชิดโพธิ์

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นายจารึก ยกถาวร

นายจารึก ยกถาวร

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายจารึก ยกถาวร

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นายเอกลักษณ์ หาดสุด

นายเอกลักษณ์ หาดสุด

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายเอกลักษณ์ หาดสุด

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นางสาวฝาตีม๊ะ คลังข้อง

นางสาวฝาตีม๊ะ คลังข้อง

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวฝาตีม๊ะ คลังข้อง

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นางสายพิน ปรังพันธ์

นางสายพิน ปรังพันธ์

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเท

นางสายพิน ปรังพันธ์

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นายสุพร พานิชกรณ์

นายสุพร พานิชกรณ์

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเท

นายสุพร พานิชกรณ์

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวนิชาภัทร มีทอง

นางสาวนิชาภัทร มีทอง

ครูผู้ช่วย

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเท

นางสาวนิชาภัทร มีทอง

ครูผู้ช่วย

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
นางสาวอมฤตา โอมณี

นางสาวอมฤตา โอมณี

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างป

นางสาวอมฤตา โอมณี

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นางวันเพ็ญ โพธิ์อำพล

นางวันเพ็ญ โพธิ์อำพล

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางวันเพ็ญ โพธิ์อำพล

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นางบุษยมาส สุนทรเต็ม

นางบุษยมาส สุนทรเต็ม

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางบุษยมาส สุนทรเต็ม

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นายสามารถ กังแฮ

นายสามารถ กังแฮ

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นายสามารถ กังแฮ

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวจุฑามาศ มิลินทวิสมัย

นางสาวจุฑามาศ มิลินทวิสมัย

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวจุฑามาศ มิลินทวิสมัย

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นางสาวศิราธร ทองฤทธิ์

นางสาวศิราธร ทองฤทธิ์

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวศิราธร ทองฤทธิ์

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นางสาวน้ำทิพย์ แก้วเหมือน

นางสาวน้ำทิพย์ แก้วเหมือน

ครู

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวน้ำทิพย์ แก้วเหมือน

ครู

นางสาวกัญญาภัค สุดภัย

นางสาวกัญญาภัค สุดภัย

ครู

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวกัญญาภัค สุดภัย

ครู

นางสาวศศินา ทองขาว

นางสาวศศินา ทองขาว

ครูผู้ช่วย

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวศศินา ทองขาว

ครูผู้ช่วย

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นางสาวณัฏฐกันย์ จันทร์ทอง

นางสาวณัฏฐกันย์ จันทร์ทอง

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

บรรณารักษ์

นางสาวณัฏฐกันย์ จันทร์ทอง

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นางสาวยูรีนา อาดตันตรา

นางสาวยูรีนา อาดตันตรา

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

งานแนะแนว

นางสาวยูรีนา อาดตันตรา

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นางสาวภัทรวรรณ อินเรือง

นางสาวภัทรวรรณ อินเรือง

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

งานแนะแนว

นางสาวภัทรวรรณ อินเรือง

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

เจ้าหน้าที่