ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนกันตังพิทยากร

ฝ่ายบริหาร
นางฉวีวรรณ รักษ์แก้ว

นางฉวีวรรณ รักษ์แก้ว

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางฉวีวรรณ รักษ์แก้ว

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายสุรเชษฐ สองรักษ์

นายสุรเชษฐ สองรักษ์

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

ฝ่ายบริหารงานวิชาการ และฝ่ายบริหารงาน

นายสุรเชษฐ สองรักษ์

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นายสุนทร เพ็ชร์พราว

นายสุนทร เพ็ชร์พราว

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ

นายสุนทร เพ็ชร์พราว

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวนัจญมีย์ ทะเลลึก

นางสาวนัจญมีย์ ทะเลลึก

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ

นางสาวนัจญมีย์ ทะเลลึก

รองผู้อำนวยการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
น.ส.สุกัลญา หาบหา

น.ส.สุกัลญา หาบหา

ครู วิทยฐานะชำนาญการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

น.ส.สุกัลญา หาบหา

ครู วิทยฐานะชำนาญการ

นางกัญญาภัค เสริมศักดิ์วรกุล

นางกัญญาภัค เสริมศักดิ์วรกุล

ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางกัญญาภัค เสริมศักดิ์วรกุล

ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

นางสาวศิริพร พลสิน

นางสาวศิริพร พลสิน

ครูวิทยฐานะชำนาญการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวศิริพร พลสิน

ครูวิทยฐานะชำนาญการ

น.ส.วรารัตน์ บุปผา

น.ส.วรารัตน์ บุปผา

ครู

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

น.ส.วรารัตน์ บุปผา

ครู

น.ส.กิ่งกาญจน์ ชูเวชะ

น.ส.กิ่งกาญจน์ ชูเวชะ

ครู

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

น.ส.กิ่งกาญจน์ ชูเวชะ

ครู

น.ส.ฟาติมะ ใบกอเด็ม

น.ส.ฟาติมะ ใบกอเด็ม

ครู วิทยฐานะชำนาญการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

น.ส.ฟาติมะ ใบกอเด็ม

ครู วิทยฐานะชำนาญการ

นางสาวชุติกาญจน์ ทองโอเอี่ยม

นางสาวชุติกาญจน์ ทองโอเอี่ยม

ครู

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวชุติกาญจน์ ทองโอเอี่ยม

ครู

นายวชิรพงศ์ อนุรักษ์เพชรเทวา

นายวชิรพงศ์ อนุรักษ์เพชรเทวา

ครูวิทยฐานะชำนาญการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นายวชิรพงศ์ อนุรักษ์เพชรเทวา

ครูวิทยฐานะชำนาญการ

นางสาวสายซอ จำเริญ

นางสาวสายซอ จำเริญ

ครูผู้ช่วย

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวสายซอ จำเริญ

ครูผู้ช่วย

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
นายตะวัน เอี่ยมพงษา

นายตะวัน เอี่ยมพงษา

ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายตะวัน เอี่ยมพงษา

ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

นางวิชชุดา เหล่าตระกูลงาม

นางวิชชุดา เหล่าตระกูลงาม

ครู วิทยฐานะชำนาญการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางวิชชุดา เหล่าตระกูลงาม

ครู วิทยฐานะชำนาญการ

นางศิริรัตน์ ปูขาว

นางศิริรัตน์ ปูขาว

ครู วิทยฐานะชำนาญการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางศิริรัตน์ ปูขาว

ครู วิทยฐานะชำนาญการ

นางพรรณี จันทร์โถ

นางพรรณี จันทร์โถ

ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางพรรณี จันทร์โถ

ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

นางลักขณา ศรีพุทธคุณ

นางลักขณา ศรีพุทธคุณ

ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางลักขณา ศรีพุทธคุณ

ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

นางปิยวรรณ จังเม่ง

นางปิยวรรณ จังเม่ง

ครู

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางปิยวรรณ จังเม่ง

ครู

นายปิยะวัฒน์ รักราวี

นายปิยะวัฒน์ รักราวี

ครู

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายปิยะวัฒน์ รักราวี

ครู

นางกิ่งแก้ว เอี่ยมพงษา

นางกิ่งแก้ว เอี่ยมพงษา

ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางกิ่งแก้ว เอี่ยมพงษา

ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

นางชมพูเนกข์ อะโรคา

นางชมพูเนกข์ อะโรคา

ครู วิทยฐานะชำนาญการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางชมพูเนกข์ อะโรคา

ครู วิทยฐานะชำนาญการ

นางปิยาภรณ์ รัตนแก้ว

นางปิยาภรณ์ รัตนแก้ว

ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางปิยาภรณ์ รัตนแก้ว

ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

นายสมชาย ผลจรุง

นายสมชาย ผลจรุง

ครู

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายสมชาย ผลจรุง

ครู

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
นายยุทธวีร์ หวุ่นจันทร์

นายยุทธวีร์ หวุ่นจันทร์

ครู วิทยฐานะชำนาญการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเท

นายยุทธวีร์ หวุ่นจันทร์

ครู วิทยฐานะชำนาญการ

นายมาณิตย์ คดีพิศาล

นายมาณิตย์ คดีพิศาล

ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นายมาณิตย์ คดีพิศาล

ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

นางกรกต ลาวเพ็ชร์

นางกรกต ลาวเพ็ชร์

ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นางกรกต ลาวเพ็ชร์

ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

น.ส.ประภาพรรณ ลีลาวัฒนาพงษ์

น.ส.ประภาพรรณ ลีลาวัฒนาพงษ์

ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

น.ส.ประภาพรรณ ลีลาวัฒนาพงษ์

ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

นายพีระวัฒน์ วณิชชานนท์

นายพีระวัฒน์ วณิชชานนท์

ครู วิทยฐานะชำนาญการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นายพีระวัฒน์ วณิชชานนท์

ครู วิทยฐานะชำนาญการ

นางสาวเพ็ญลักษณ์ สุจริยา

นางสาวเพ็ญลักษณ์ สุจริยา

ครู วิทยฐานะชำนาญการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นางสาวเพ็ญลักษณ์ สุจริยา

ครู วิทยฐานะชำนาญการ

นางสาวทิพวรรณ ไชยบุญ

นางสาวทิพวรรณ ไชยบุญ

ครู วิทยฐานะชำนาญการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นางสาวทิพวรรณ ไชยบุญ

ครู วิทยฐานะชำนาญการ

นางสาววีณา กิ่งเกาะยาว

นางสาววีณา กิ่งเกาะยาว

ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นางสาววีณา กิ่งเกาะยาว

ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

นายประสาน เจียรบุตร์

นายประสาน เจียรบุตร์

ครู วิทยฐานะชำนาญการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นายประสาน เจียรบุตร์

ครู วิทยฐานะชำนาญการ

นางสาวมาซีเตาะ แวหามะ

นางสาวมาซีเตาะ แวหามะ

ครู

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นางสาวมาซีเตาะ แวหามะ

ครู

นางพิมลรัตน์ เลื่องสกุลไพศาล

นางพิมลรัตน์ เลื่องสกุลไพศาล

ครู

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นางพิมลรัตน์ เลื่องสกุลไพศาล

ครู

นางสาวนิชาภัทร คำทอง

นางสาวนิชาภัทร คำทอง

ครู

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นางสาวนิชาภัทร คำทอง

ครู

นายณฐกร อ่อนเกลี้ยง

นายณฐกร อ่อนเกลี้ยง

พนักงานราชการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นายณฐกร อ่อนเกลี้ยง

พนักงานราชการ

นายตุลชัย สะกัญญา

นายตุลชัย สะกัญญา

ครูวิทยฐานะชำนาญการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเท

นายตุลชัย สะกัญญา

ครูวิทยฐานะชำนาญการ

นายวิเชษฐ์ พุทธิรัตน์

นายวิเชษฐ์ พุทธิรัตน์

ครู

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเท

นายวิเชษฐ์ พุทธิรัตน์

ครู

นางเสาวนี ชัยทอง

นางเสาวนี ชัยทอง

ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเท

นางเสาวนี ชัยทอง

ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

นายปรียะวัฒ เลิศภูวิวัฒน์

นายปรียะวัฒ เลิศภูวิวัฒน์

ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเท

นายปรียะวัฒ เลิศภูวิวัฒน์

ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

นางสาวเกศศิรัชฎ์ ศรีทรสุทธิ์

นางสาวเกศศิรัชฎ์ ศรีทรสุทธิ์

ครูวิทยฐานะชำนาญการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเท

นางสาวเกศศิรัชฎ์ ศรีทรสุทธิ์

ครูวิทยฐานะชำนาญการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นางแก้วตา จินตาแก้ว

นางแก้วตา จินตาแก้ว

ครู วิทยฐานะชำนาญการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา แ

นางแก้วตา จินตาแก้ว

ครู วิทยฐานะชำนาญการ

นางขวัญยิหวา แหลมเกาะ

นางขวัญยิหวา แหลมเกาะ

ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา แ

นางขวัญยิหวา แหลมเกาะ

ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

นางปภาภัทร ก๊กแก้ว

นางปภาภัทร ก๊กแก้ว

ครู

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา แ

นางปภาภัทร ก๊กแก้ว

ครู

นางสาวสุนิสา อุดมศักดิ์

นางสาวสุนิสา อุดมศักดิ์

ครู

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา แ

นางสาวสุนิสา อุดมศักดิ์

ครู

นางพนิดา ชัยเสนีย์

นางพนิดา ชัยเสนีย์

ครู

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา แ

นางพนิดา ชัยเสนีย์

ครู

นางสาวณัฐณิชา จันทร์ย่อง

นางสาวณัฐณิชา จันทร์ย่อง

ครู

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษ

นางสาวณัฐณิชา จันทร์ย่อง

ครู

นางสาวกมลรัตน์ แก้วประชุม

นางสาวกมลรัตน์ แก้วประชุม

ครู

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษ

นางสาวกมลรัตน์ แก้วประชุม

ครู

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
นายวิสุทธิ์ จันทร์โถ

นายวิสุทธิ์ จันทร์โถ

ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึก

นายวิสุทธิ์ จันทร์โถ

ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

นายศรัญญู มณีรัตนวรกุล

นายศรัญญู มณีรัตนวรกุล

ครู วิทยฐานะชำนาญการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึก

นายศรัญญู มณีรัตนวรกุล

ครู วิทยฐานะชำนาญการ

นายคริษฐ์ โล่ปัญญา

นายคริษฐ์ โล่ปัญญา

ครูผู้ช่วย

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึก

นายคริษฐ์ โล่ปัญญา

ครูผู้ช่วย

นางกัลยรัตน์ ฤทธิเดช

นางกัลยรัตน์ ฤทธิเดช

ครู

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึก

นางกัลยรัตน์ ฤทธิเดช

ครู

นายนัสรัง ฮิบบราเฮง

นายนัสรัง ฮิบบราเฮง

ครูอัตราจ้าง

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึก

นายนัสรัง ฮิบบราเฮง

ครูอัตราจ้าง

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
นางสาวปิยะธิดา จันทพันธ์

นางสาวปิยะธิดา จันทพันธ์

ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวปิยะธิดา จันทพันธ์

ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

นายธนดล ชิดโพธิ์

นายธนดล ชิดโพธิ์

ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายธนดล ชิดโพธิ์

ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

นายจารึก ยกถาวร

นายจารึก ยกถาวร

ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายจารึก ยกถาวร

ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

นายเอกลักษณ์ หาดสุด

นายเอกลักษณ์ หาดสุด

ครู วิทยฐานะชำนาญการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายเอกลักษณ์ หาดสุด

ครู วิทยฐานะชำนาญการ

นางสาวฝาตีม๊ะ คลังข้อง

นางสาวฝาตีม๊ะ คลังข้อง

ครู

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวฝาตีม๊ะ คลังข้อง

ครู

นายปฐมพงษ์ รองเดช

นายปฐมพงษ์ รองเดช

ครูอัตราจ้าง

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายปฐมพงษ์ รองเดช

ครูอัตราจ้าง

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นางสายพิน ปรังพันธ์

นางสายพิน ปรังพันธ์

ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเท

นางสายพิน ปรังพันธ์

ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

นายสุพร พานิชกรณ์

นายสุพร พานิชกรณ์

ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเท

นายสุพร พานิชกรณ์

ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

นางสาวนิชาภัทร มีทอง

นางสาวนิชาภัทร มีทอง

ครูผู้ช่วย

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเท

นางสาวนิชาภัทร มีทอง

ครูผู้ช่วย

นางสาวจินตนา ปรังพันธ์

นางสาวจินตนา ปรังพันธ์

ครูอัตราจ้าง

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเท

นางสาวจินตนา ปรังพันธ์

ครูอัตราจ้าง

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
นางสาวอมฤตา โอมณี

นางสาวอมฤตา โอมณี

ครู วิทยฐานะชำนาญการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวอมฤตา โอมณี

ครู วิทยฐานะชำนาญการ

นางแฉล้ม หาญกลับ

นางแฉล้ม หาญกลับ

ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางแฉล้ม หาญกลับ

ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

นางสาวสายใจ กังแฮ

นางสาวสายใจ กังแฮ

ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวสายใจ กังแฮ

ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

นางวันเพ็ญ โพธิ์อำพล

นางวันเพ็ญ โพธิ์อำพล

ครู วิทยฐานะชำนาญการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางวันเพ็ญ โพธิ์อำพล

ครู วิทยฐานะชำนาญการ

นางบุษยมาส สุนทรเต็ม

นางบุษยมาส สุนทรเต็ม

ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางบุษยมาส สุนทรเต็ม

ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

นายสามารถ กังแฮ

นายสามารถ กังแฮ

ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นายสามารถ กังแฮ

ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

นางสาวจุฑามาศ มิลินทวิสมัย

นางสาวจุฑามาศ มิลินทวิสมัย

ครู วิทยฐานะชำนาญการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวจุฑามาศ มิลินทวิสมัย

ครู วิทยฐานะชำนาญการ

นางสาวศิราธร ทองฤทธิ์

นางสาวศิราธร ทองฤทธิ์

ครู

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวศิราธร ทองฤทธิ์

ครู

นางสาวน้ำทิพย์ แก้วเหมือน

นางสาวน้ำทิพย์ แก้วเหมือน

ครู

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวน้ำทิพย์ แก้วเหมือน

ครู

นางสาวกัญญาภัค สุดภัย

นางสาวกัญญาภัค สุดภัย

ครู

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวกัญญาภัค สุดภัย

ครู

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นางสาวสอรวรรณ ดีเบา

นางสาวสอรวรรณ ดีเบา

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

งานแนะแนว

นางสาวสอรวรรณ ดีเบา

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นางสาวยูรีนา อาดตันตรา

นางสาวยูรีนา อาดตันตรา

ครู

งานแนะแนว

นางสาวยูรีนา อาดตันตรา

ครู

นางสาวณัฏฐกันย์ จันทร์ทอง

นางสาวณัฏฐกันย์ จันทร์ทอง

ครู

บรรณารักษ์

นางสาวณัฏฐกันย์ จันทร์ทอง

ครู

เจ้าหน้าที่