ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนกันตังพิทยากร

ฝ่ายบริหาร
นางฉวีวรรณ รักษ์แก้ว

นางฉวีวรรณ รักษ์แก้ว

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางฉวีวรรณ รักษ์แก้ว

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายสุรเชษฐ สองรักษ์

นายสุรเชษฐ สองรักษ์

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

ฝ่ายบริหารงานวิชาการ และฝ่ายบริหารงาน

นายสุรเชษฐ สองรักษ์

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นายสุนทร เพ็ชร์พราว

นายสุนทร เพ็ชร์พราว

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ

นายสุนทร เพ็ชร์พราว

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวนัจญมีย์ ทะเลลึก

นางสาวนัจญมีย์ ทะเลลึก

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ

นางสาวนัจญมีย์ ทะเลลึก

รองผู้อำนวยการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
นางวิลาสินี ปานเพชร

นางวิลาสินี ปานเพชร

ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางวิลาสินี ปานเพชร

ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

นางกัญญาภัค เสริมศักดิ์วรกุล

นางกัญญาภัค เสริมศักดิ์วรกุล

ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางกัญญาภัค เสริมศักดิ์วรกุล

ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

น.ส.สุกัลญา หาบหา

น.ส.สุกัลญา หาบหา

ครู วิทยฐานะชำนาญการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

น.ส.สุกัลญา หาบหา

ครู วิทยฐานะชำนาญการ

นางพนัดดา ชินรินทร์

นางพนัดดา ชินรินทร์

ครู

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางพนัดดา ชินรินทร์

ครู

น.ส.วรารัตน์ บุปผา

น.ส.วรารัตน์ บุปผา

ครู

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

น.ส.วรารัตน์ บุปผา

ครู

น.ส.กิ่งกาญจน์ ชูเวชะ

น.ส.กิ่งกาญจน์ ชูเวชะ

ครู

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

น.ส.กิ่งกาญจน์ ชูเวชะ

ครู

น.ส.ฟาติมะ ใบกอเด็ม

น.ส.ฟาติมะ ใบกอเด็ม

ครู วิทยฐานะชำนาญการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

น.ส.ฟาติมะ ใบกอเด็ม

ครู วิทยฐานะชำนาญการ

นางนิสา สงสม

นางนิสา สงสม

ครู

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางนิสา สงสม

ครู

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
นายตะวัน เอี่ยมพงษา

นายตะวัน เอี่ยมพงษา

ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายตะวัน เอี่ยมพงษา

ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

นางวิชชุดา เหล่าตระกูลงาม

นางวิชชุดา เหล่าตระกูลงาม

ครู วิทยฐานะชำนาญการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางวิชชุดา เหล่าตระกูลงาม

ครู วิทยฐานะชำนาญการ

นางศิริรัตน์ ปูขาว

นางศิริรัตน์ ปูขาว

ครู วิทยฐานะชำนาญการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางศิริรัตน์ ปูขาว

ครู วิทยฐานะชำนาญการ

นางพรรณี จันทร์โถ

นางพรรณี จันทร์โถ

ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางพรรณี จันทร์โถ

ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

นางลักขณา ศรีพุทธคุณ

นางลักขณา ศรีพุทธคุณ

ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางลักขณา ศรีพุทธคุณ

ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

นางปิยวรรณ จังเม่ง

นางปิยวรรณ จังเม่ง

ครู

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางปิยวรรณ จังเม่ง

ครู

นายปิยะวัฒน์ รักราวี

นายปิยะวัฒน์ รักราวี

ครู

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายปิยะวัฒน์ รักราวี

ครู

นางกิ่งแก้ว เอี่ยมพงษา

นางกิ่งแก้ว เอี่ยมพงษา

ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางกิ่งแก้ว เอี่ยมพงษา

ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

นางชมพูเนกข์ อะโรคา

นางชมพูเนกข์ อะโรคา

ครู วิทยฐานะชำนาญการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางชมพูเนกข์ อะโรคา

ครู วิทยฐานะชำนาญการ

นางปิยาภรณ์ รัตนแก้ว

นางปิยาภรณ์ รัตนแก้ว

ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางปิยาภรณ์ รัตนแก้ว

ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

นายสมชาย ผลจรุง

นายสมชาย ผลจรุง

ครู

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายสมชาย ผลจรุง

ครู

นางสาววิชุดา จิตรเที่ยง

นางสาววิชุดา จิตรเที่ยง

ครูอัตราจ้าง

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาววิชุดา จิตรเที่ยง

ครูอัตราจ้าง

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
นายมาณิตย์ คดีพิศาล

นายมาณิตย์ คดีพิศาล

ครู วิทยฐานะชำนาญการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นายมาณิตย์ คดีพิศาล

ครู วิทยฐานะชำนาญการ

นางกรกต ลาวเพ็ชร์

นางกรกต ลาวเพ็ชร์

ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นางกรกต ลาวเพ็ชร์

ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

นางสาวสุดาวรรณ วงศ์อภิชาติ

นางสาวสุดาวรรณ วงศ์อภิชาติ

ครู วิทยฐานะชำนาญการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นางสาวสุดาวรรณ วงศ์อภิชาติ

ครู วิทยฐานะชำนาญการ

น.ส.ประภาพรรณ ลีลาวัฒนาพงษ์

น.ส.ประภาพรรณ ลีลาวัฒนาพงษ์

ครู วิทยฐานะชำนาญการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

น.ส.ประภาพรรณ ลีลาวัฒนาพงษ์

ครู วิทยฐานะชำนาญการ

นางภัทรานิษฐ์ การิกาญจน์

นางภัทรานิษฐ์ การิกาญจน์

ครู วิทยฐานะชำนาญการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นางภัทรานิษฐ์ การิกาญจน์

ครู วิทยฐานะชำนาญการ

นายพีระวัฒน์ วณิชชานนท์

นายพีระวัฒน์ วณิชชานนท์

ครู วิทยฐานะชำนาญการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นายพีระวัฒน์ วณิชชานนท์

ครู วิทยฐานะชำนาญการ

นางสาวเพ็ญลักษณ์ สุจริยา

นางสาวเพ็ญลักษณ์ สุจริยา

ครู วิทยฐานะชำนาญการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นางสาวเพ็ญลักษณ์ สุจริยา

ครู วิทยฐานะชำนาญการ

นางสาวทิพวรรณ ไชยบุญ

นางสาวทิพวรรณ ไชยบุญ

ครู

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นางสาวทิพวรรณ ไชยบุญ

ครู

นางสาววีณา กิ่งเกาะยาว

นางสาววีณา กิ่งเกาะยาว

ครู วิทยฐานะชำนาญการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นางสาววีณา กิ่งเกาะยาว

ครู วิทยฐานะชำนาญการ

นายประสาน เจียรบุตร์

นายประสาน เจียรบุตร์

ครู วิทยฐานะชำนาญการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นายประสาน เจียรบุตร์

ครู วิทยฐานะชำนาญการ

นางสาวมาซีเตาะ แวหามะ

นางสาวมาซีเตาะ แวหามะ

ครู

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นางสาวมาซีเตาะ แวหามะ

ครู

นางพิมลรัตน์ เลื่องสกุลไพศาล

นางพิมลรัตน์ เลื่องสกุลไพศาล

ครู

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นางพิมลรัตน์ เลื่องสกุลไพศาล

ครู

นางสาวนิชาภัทร คำทอง

นางสาวนิชาภัทร คำทอง

ครู

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นางสาวนิชาภัทร คำทอง

ครู

นายณฐกร อ่อนเกลี้ยง

นายณฐกร อ่อนเกลี้ยง

พนักงานราชการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นายณฐกร อ่อนเกลี้ยง

พนักงานราชการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นางสุมาลี ทองสุด

นางสุมาลี ทองสุด

ครู วิทยฐานะชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษ

นางสุมาลี ทองสุด

ครู วิทยฐานะชำนาญการ

นางขวัญยิหวา แหลมเกาะ

นางขวัญยิหวา แหลมเกาะ

ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา แ

นางขวัญยิหวา แหลมเกาะ

ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

นางรัชดาภรณ์ แตะแอ

นางรัชดาภรณ์ แตะแอ

ครู วิทยฐานะชำนาญการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา แ

นางรัชดาภรณ์ แตะแอ

ครู วิทยฐานะชำนาญการ

นางปภาภัทร ก๊กแก้ว

นางปภาภัทร ก๊กแก้ว

ครู

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา แ

นางปภาภัทร ก๊กแก้ว

ครู

นางสาวสุนิสา อุดมศักดิ์

นางสาวสุนิสา อุดมศักดิ์

ครู

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา แ

นางสาวสุนิสา อุดมศักดิ์

ครู

นางแก้วตา จินตาแก้ว

นางแก้วตา จินตาแก้ว

ครู

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา แ

นางแก้วตา จินตาแก้ว

ครู

นายมนัส สาเหล้

นายมนัส สาเหล้

ครู วิทยฐานะชำนาญการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา แ

นายมนัส สาเหล้

ครู วิทยฐานะชำนาญการ

นางพนิดา ชัยเสนีย์

นางพนิดา ชัยเสนีย์

ครู

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา แ

นางพนิดา ชัยเสนีย์

ครู

นางสาวณัฐณิชา จันทร์ย่อง

นางสาวณัฐณิชา จันทร์ย่อง

ครูผู้ช่วย

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา แ

นางสาวณัฐณิชา จันทร์ย่อง

ครูผู้ช่วย

นางสาวณัฐวดี ระหัส

นางสาวณัฐวดี ระหัส

ครูอัตราจ้าง

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา แ

นางสาวณัฐวดี ระหัส

ครูอัตราจ้าง

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
นายภคพล ปัญจวงศ์

นายภคพล ปัญจวงศ์

ครู วิทยฐานะขำนาญการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึก

นายภคพล ปัญจวงศ์

ครู วิทยฐานะขำนาญการ

นายวิสุทธิ์ จันทร์โถ

นายวิสุทธิ์ จันทร์โถ

ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึก

นายวิสุทธิ์ จันทร์โถ

ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

นายศรัญญู มณีรัตนวรกุล

นายศรัญญู มณีรัตนวรกุล

ครู วิทยฐานะชำนาญการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึก

นายศรัญญู มณีรัตนวรกุล

ครู วิทยฐานะชำนาญการ

นายนัสรัง ฮิบบราเฮง

นายนัสรัง ฮิบบราเฮง

ครูอัตราจ้าง

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึก

นายนัสรัง ฮิบบราเฮง

ครูอัตราจ้าง

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
นายธนดล ชิดโพธิ์

นายธนดล ชิดโพธิ์

ครู วิทยฐานะขำนาญการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายธนดล ชิดโพธิ์

ครู วิทยฐานะขำนาญการ

นายจารึก ยกถาวร

นายจารึก ยกถาวร

ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายจารึก ยกถาวร

ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

นางสาวปิยะธิดา จันทพันธ์

นางสาวปิยะธิดา จันทพันธ์

ครู วิทยฐานะชำนาญการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวปิยะธิดา จันทพันธ์

ครู วิทยฐานะชำนาญการ

นายเอกลักษณ์ หาดสุด

นายเอกลักษณ์ หาดสุด

ครู วิทยฐานะชำนาญการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายเอกลักษณ์ หาดสุด

ครู วิทยฐานะชำนาญการ

นางสาวฝาตีม๊ะ คลังข้อง

นางสาวฝาตีม๊ะ คลังข้อง

ครู

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวฝาตีม๊ะ คลังข้อง

ครู

นายปฐมพงษ์ รองเดช

นายปฐมพงษ์ รองเดช

ครูอัตราจ้าง

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายปฐมพงษ์ รองเดช

ครูอัตราจ้าง

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นางสายพิน ปรังพันธ์

นางสายพิน ปรังพันธ์

ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเท

นางสายพิน ปรังพันธ์

ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

นายวิเชียร ประสิทธิ์เสริฐ

นายวิเชียร ประสิทธิ์เสริฐ

ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเท

นายวิเชียร ประสิทธิ์เสริฐ

ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

นายสุพร พานิชกรณ์

นายสุพร พานิชกรณ์

ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเท

นายสุพร พานิชกรณ์

ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

นายรังสฤษณ์ คำหมื่น

นายรังสฤษณ์ คำหมื่น

ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเท

นายรังสฤษณ์ คำหมื่น

ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

นางเสาวนี ชัยทอง

นางเสาวนี ชัยทอง

ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเท

นางเสาวนี ชัยทอง

ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

นายปรียะวัฒ เลิศภูวิวัฒน์

นายปรียะวัฒ เลิศภูวิวัฒน์

ครู วิทยฐานะชำนาญการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเท

นายปรียะวัฒ เลิศภูวิวัฒน์

ครู วิทยฐานะชำนาญการ

นายวิเชษฐ์ พุทธิรัตน์

นายวิเชษฐ์ พุทธิรัตน์

ครู

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเท

นายวิเชษฐ์ พุทธิรัตน์

ครู

นางสาวจินตนา ปรังพันธ์

นางสาวจินตนา ปรังพันธ์

ครูอัตราจ้าง

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเท

นางสาวจินตนา ปรังพันธ์

ครูอัตราจ้าง

นายแสนสุข หมาดนุ้ย

นายแสนสุข หมาดนุ้ย

ครูอัตราจ้าง

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเท

นายแสนสุข หมาดนุ้ย

ครูอัตราจ้าง

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
นางสาวศรีศิริ ศรีไทย

นางสาวศรีศิริ ศรีไทย

ครู

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวศรีศิริ ศรีไทย

ครู

นางแฉล้ม หาญกลับ

นางแฉล้ม หาญกลับ

ครู วิทยฐานะชำนาญการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางแฉล้ม หาญกลับ

ครู วิทยฐานะชำนาญการ

นางวันเพ็ญ โพธิ์อำพล

นางวันเพ็ญ โพธิ์อำพล

ครู วิทยฐานะชำนาญการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางวันเพ็ญ โพธิ์อำพล

ครู วิทยฐานะชำนาญการ

นางสาวสายใจ กังแฮ

นางสาวสายใจ กังแฮ

ครู วิทยฐานะชำนาญการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวสายใจ กังแฮ

ครู วิทยฐานะชำนาญการ

นางสาวอมฤตา โอมณี

นางสาวอมฤตา โอมณี

ครู วิทยฐานะชำนาญการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวอมฤตา โอมณี

ครู วิทยฐานะชำนาญการ

นางสาวจุฑามาศ มิลินทวิสมัย

นางสาวจุฑามาศ มิลินทวิสมัย

ครู

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวจุฑามาศ มิลินทวิสมัย

ครู

นางบุษยมาส สุนทรเต็ม

นางบุษยมาส สุนทรเต็ม

ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางบุษยมาส สุนทรเต็ม

ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

นายสามารถ กังแฮ

นายสามารถ กังแฮ

ครู วิทยฐานะชำนาญการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นายสามารถ กังแฮ

ครู วิทยฐานะชำนาญการ

นางสาวศิราธร ทองฤทธิ์

นางสาวศิราธร ทองฤทธิ์

ครู

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวศิราธร ทองฤทธิ์

ครู

นายโกเมศ นิลละออ

นายโกเมศ นิลละออ

ครูอัตราจ้าง

นายโกเมศ นิลละออ

นายโกเมศ นิลละออ

ครูอัตราจ้าง

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นางสาวสอรวรรณ ดีเบา

นางสาวสอรวรรณ ดีเบา

ครู

งานแนะแนว

นางสาวสอรวรรณ ดีเบา

ครู

นางสาวยูรีนา อาดตันตรา

นางสาวยูรีนา อาดตันตรา

ครู

งานแนะแนว

นางสาวยูรีนา อาดตันตรา

ครู

นางสาวณัฏฐกันย์ จันทร์ทอง

นางสาวณัฏฐกันย์ จันทร์ทอง

ครู

บรรณารักษ์

นางสาวณัฏฐกันย์ จันทร์ทอง

ครู

นางสาวอรอมล พลหลา

นางสาวอรอมล พลหลา

พี่เลี้ยงนักเรียน

งานแนะแนว

นางสาวอรอมล พลหลา

พี่เลี้ยงนักเรียน

เจ้าหน้าที่