การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
สำหรับนักเรียน โรงเรียนกันตังพิทยากร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564