Get Adobe Flash player

 เพลง ค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการ
ที่มาของบทเพลงนี้ เกิดจากการที่ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ได้นำเอาคุณธรรมที่ดีงามซึ่งมีอยู่แล้วในอ
­ดีตและปัจจุบันมาเรียบเรียงและกำหนดเป็นค่­านิยม 12 ประการ
ของสังคมไทยโดยปรารถนาให้คนไทยทุกคน
­ยึดเป็นแนวทางในการครองตนและดำเนินชีวิตเพ­ื่อสร้างเกราะ
สร้างภูมิคุ้มกันให้กับตนเอง และครอบครัว นำมาซึ่งความสุขความร่มเย็นเป็นปึกแผ่นของ
­บ้านเมือง


คำร้อง โดย พันเอก สมศักดิ์ เตียสุวรรณ
ทำนอง/เรียบเรียงเสียงประสาน โดย ร้อยเอก สุระชัย ถวิลไพร
ขับร้อง โดย นางสาว กฤติญา สาริกา
จัดทำโดย กองดุริยางค์ทหารบก

หนึ่งรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
สองซื่อสัตย์ เสียสละ อดทนได้
สามกตัญญู พ่อแม่ สุดหัวใจ
สี่มุ่งใฝ่ เล่าเรียน เพียรวิชา
ห้ารักษา วัฒนธรรม ประจำชาติ
หกไม่ขาด ศีลธรรม ศาสนา
เจ็ดเรียนรู้ อธิปไตย ของประชา
แปดรักษา วินัย กฏหมายไทย
เก้าปฏิบัติ ตามพระ ราชดำรัส
สิบไม่ขาด พอเพียง เลี้ยงชีพได้
สิบเอ็ดต้อง เข้มแข็ง ทั้งกายใจ
สิบสองไซร้ คิดอะไร ให้ส่วนรวม

บทอาขยานค่านิยม ๑๒ ประการ

หนึ่งรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
สองซื่อสัตย์ เสียสละ อดทนได้
สามกตัญญู พ่อแม่ สุดหัวใจ
สี่มุ่งใฝ่ เล่าเรียน เพียรวิชา 
ห้ารักษา วัฒนธรรม ประจำชาติ
หกไม่ขาด ศีลธรรม ศาสนา
เจ็ดเรียนรู้ อธิปไตย ของประชา
แปดรักษา วินัย กฎหมายไทย
เก้าปฏิบัติ ตามพระ ราชดำรัส
สิบไม่ขาด พอเพียง เลี้ยงชีพได้ 
สิบเอ็ดต้อง เข้มแข็ง ทั้งกายใจ 
สิบสองไซร้ คิดอะไร ให้ส่วนรวม


นายภิญโญ จินตนปัญญา
ผู้อำนวยการโรงเรียนกันตังพิทยากร