Get Adobe Flash player

ตัวอย่างหน่วยการจัดการเรียนรู้
เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง
           
         ระดับประถมศึกษา          ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น         ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 

หนังสือการ์ตูนเศรษฐกิจพอเพียง 

 

วิดีโอ : เกี่ยวกับโครงการต่างๆ

 

 

 

   

  

  

 

  

 

  


นายภิญโญ จินตนปัญญา
ผู้อำนวยการโรงเรียนกันตังพิทยากร