Get Adobe Flash player

ยินดีต้อนรับคณะผู้เข้าแข่งขัน คณะกรรมการ และผู้ติดตามด้วยความยินดียิ่ง

ยินดีต้อนรับคณะผู้เข้าแข่งขัน คณะกรรมการ และผู้ติดตามด้วยความยินดียิ่ง

โรงเรียนกันตังพิทยากรยินดีต้อนรับคณะกรรมการ ผู้เข้าแข่งขันและผู้ติดตามด้วยความยินดียิ่ง

Read more

แสดงความยินดีกับคุณครูเจษฎาภรณ์ แสงสุวรรณ์ 
ครูโรงเรียนกันตังพิทยากร
ได้รับการยกย่องเป็น "ครูผู้สอนดีเด่น" 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษา
เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 63 พ.ศ.2562 จังหวัดตรัง
"คุณธรรมนำครูไทย สร้างเด็กไทยหัวใจซื่อตรง"
จาก สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง วันที่ 16 มกราคม 2562 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง   การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้แบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องระบบสมการเชิงเส้นและเมทริกซ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้แบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องเซต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (นางลักขณา  ชูเชิดรัตน์)รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (7E) วิชา เคมี 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนกันตังพิทยากร (นางสาววีณา  กิ่งเกาะยาว)

ผลการใช้แบบฝึกการอ่านจับใจความโดยใช้แผนภาพตามโครงสร้างเนื้อหากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (นางสาวฟาติมะ  ใบกอเด็ม)

 

 

การพัฒนาความสามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์รายวิชาภาษาไทย 4 (ท21102)ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้เทคนิคการตั้งคำถามร่วมกับผังความคิด (สุกัลญา  หาบหา)

 รายงานผลการพัฒนาชุดแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ SQ4R เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   

รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมภาษาไทย เรื่องเสียงในภาษาไทยเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้การเรียนแบบ Active Learning กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

 

 

 

 

 

                                                                                                              ทั้งหมด

 


นายภิญโญ จินตนปัญญา
ผู้อำนวยการโรงเรียนกันตังพิทยากร
 

449505
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์ นี้
สัปดาห์ ล่าสุด
เดือนนี้
เมื่อเดือนที่แล้ว
ทุกวัน
168
240
623
445544
5924
7520
449505

Your IP: 52.23.192.92
Server Time: 2019-02-19 15:13:25