Get Adobe Flash player

ยินดีต้อนรับคณะผู้เข้าแข่งขัน คณะกรรมการ และผู้ติดตามด้วยความยินดียิ่ง

ยินดีต้อนรับคณะผู้เข้าแข่งขัน คณะกรรมการ และผู้ติดตามด้วยความยินดียิ่ง

โรงเรียนกันตังพิทยากรยินดีต้อนรับคณะกรรมการ ผู้เข้าแข่งขันและผู้ติดตามด้วยความยินดียิ่ง

Read more

23 พฤศจิกายน 2560....นายอิทธิ อินทร์อ๋อง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนกันตังพิทยากรรับการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางพระราชทาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับจังหวัด. ขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านซึ่งนำโดยท่านรองอรัญญา ณ ถลาง รองผอ.สพป ตรัง เขต2 ในการให้ข้อเสนอแนะเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การประเมินรอบสุดท้ายระดับกลุ่มจังหวัด....ขอบคุณคณะครูทุกท่านและเพื่อนอิทธิทุกคนที่มีส่วนรวมในการนำเสนอผลงานของอิทธิในครั้งนี้   การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้แบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องระบบสมการเชิงเส้นและเมทริกซ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้แบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องเซต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (นางลักขณา  ชูเชิดรัตน์)รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (7E) วิชา เคมี 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนกันตังพิทยากร (นางสาววีณา  กิ่งเกาะยาว)

ผลการใช้แบบฝึกการอ่านจับใจความโดยใช้แผนภาพตามโครงสร้างเนื้อหากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (นางสาวฟาติมะ  ใบกอเด็ม)

 

 

การพัฒนาความสามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์รายวิชาภาษาไทย 4 (ท21102)ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้เทคนิคการตั้งคำถามร่วมกับผังความคิด (สุกัลญา  หาบหา)

 รายงานผลการพัฒนาชุดแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ SQ4R เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   

รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมภาษาไทย เรื่องเสียงในภาษาไทยเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้การเรียนแบบ Active Learning กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

 

 

 

 

 

                                                                                                              ทั้งหมด

 


นายภิญโญ จินตนปัญญา
ผู้อำนวยการโรงเรียนกันตังพิทยากร
 

439965
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์ นี้
สัปดาห์ ล่าสุด
เดือนนี้
เมื่อเดือนที่แล้ว
ทุกวัน
286
191
1356
437047
3904
9135
439965

Your IP: 100.24.46.10
Server Time: 2019-01-17 22:29:23