Get Adobe Flash player

ประวัติโรงเรียนกันตังพิทยากร

 

    โรงเรียนกันตังพิทยากร เป็นโรงเรียนมัธยมขนาดใหญ่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 สถานศึกษาจัดการศึกษาช่วงชั้นที่ 3 และ ช่วงชั้นที่ 4 ทำการสอนครั้งแรก เมื่อ พ.ศ. 2516 ในฐานะเป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง โดยอาศัยสถานที่ของโรงเรียนกันตังในขณะนั้น ซึ่งยังคงเป็น   โรงเรียนประถมศึกษาตอนปลาย สังกัดกรมสามัญศึกษา

ต่อมาในปี พ.ศ.2517 กระทรวงศึกษาธิการได้อนุมัติให้เปิดโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอกันตังขึ้น  ตามประกาศลงวันที่ 25 เมษายน 2517  เริ่มแรกให้ชื่อว่า  “โรงเรียนกันตังวิทยา”  โดยใช้ที่รกร้างว่างเปล่า บริเวณหมู่ 3  ตำบลบางเป้า  ซึ่งมีเนื้อที่ 62 ไร่ 97 ตารางวา  ห่างจากตัวอำเภอประมาณ  5 กิโลเมตร และเปิดทำการสอนเมื่อ   วันที่ 17 พฤษภาคม 2517 โดยรับโอนกิจการจากสาขาโรงเรียนสภาราชินี ซึ่งขณะนั้นมีอาคารชั่วคราวเพียง  2 หลัง ต่อมาในปลายปีเดียวกัน ได้เปลี่ยนชื่อเป็น“โรงเรียนกันตังพิทยากร”

ในปี พ.ศ. 2518 ประชาชนและนักเรียนต่างเห็นว่า สถานที่ตั้งเดิมไม่เหมาะสม เนื่องจากไกลย่านชุมชน การคมนาคมไม่สะดวก ขาดระบบสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น น้ำ ไฟฟ้า   
จึงร้องเรียนต่อกระทรวงศึกษาธิการเพื่อขอย้ายสถานที่เรียน และย้ายมาเรียนชั่วคราวที่บริเวณด่านกักสัตว์ (คอกวัว) ซึ่งอยู่ใกล้กับโรงเรียนกันตังเดิม

พ.ศ. 2519 กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศยุบโรงเรียนกันตัง ให้มารวมกับโรงเรียนกันตังพิทยากร โดยโอนทรัพย์สิน ข้าราชการ และลูกจ้างมารวมกัน โรงเรียนกันตังพิทยากรจึงได้ย้ายมาอยู่ที่โรงเรียนกันตัง ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2519 เป็นต้นมา

พื้นที่ตั้งโรงเรียนนั้น เดิมเป็นที่ราชพัสดุ มีเนื้อที่ประมาณ 19 ไร่ นับว่าไม่เพียงพอสำหรับการขยายตัวในโอกาสต่อไป   ทางโรงเรียนจึงขอใช้ที่ราชพัสดุอีกแปลงหนึ่งที่อยู่ติดกัน  ทำให้เนื้อที่เพิ่มขึ้นเป็น  37 ไร่ 1 งาน  25 ตารางวา  สำหรับพื้นที่ในตำบลบางเป้า ได้ถูกใช้เป็นสถานที่เรียนวิชาเกษตรและปลูกยางพาราเมื่อประมาณปี  พ.ศ.  2529

ในปี  พ.ศ. 2524   โรงเรียนได้รับอนุมัติ จากกระทรวงศึกษาธิการ ให้เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนจึงเปิดรับนักเรียนชั้น ม.ศ.4  ซึ่งปีนั้นเป็นรุ่นสุดท้ายของหลักสูตร
พ.ศ. 2518 พร้อมกับเปิดรับนักเรียนชั้น ม.4 รุ่นแรกของหลักสูตรใหม่ นับจากนั้นมา โรงเรียนกันตังพิทยากรมีการเรียนการสอนครบทั้ง 2 ระดับ คือ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

 

ปัจจุบัน โรงเรียนกันตังพิทยากร มีอาคารเรียนถาวร 5 หลัง  หอประชุม 1 หลัง  
โรงฝึกงาน 4 หลัง  โรงอาหาร  1  หลัง  อาคารประชาสัมพันธ์ 1 หลัง  ห้องน้ำห้องส้วม 6 หลัง
และบ้านพักครู 11 หลังบ้านพักนักการภารโรง 2 หลัง
ในปีการศึกษา 2557  โรงเรียน มีฝ่ายบริหาร ครู – อาจารย์  78  คน ครูอัตราจ้าง
16 คน  พนักงานราชการ 1 คน พนักงานธุรการ 1 คน พนักงานขับรถ  2 คน ยาม  3  คน
พนักงานบริการ 3 คน  ลูกจ้างชั่วคราว 11 คน รวมบุคลากรทั้งหมด  115 คน
นักเรียน 1,918 คน


นายภิญโญ จินตนปัญญา
ผู้อำนวยการโรงเรียนกันตังพิทยากร