>> ประกาศโรงเรียนกันตังพิทยากร เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2557
>> คู่มือการบันทึกและพิมพ์ใบสมัครบนเวบไซต์
>> บันทึกและพิมพ์ใบสมัครเข้าเรียนต่อ ได้ที่นี่
>> เข้าสู่เว็บไซต์งานทะเบียน-วัดผล โรงเรียนกันตังพิทยากร
>> ประกาศผลการสอบ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556

...........................................................................................

เข้าหน้าหลักเว็บไซต์โรงเรียนกันตังพิทยากร
...........................................................................................
เข้าหน้าหลักโรงเรียนกันตังพิทยากร